Sepet
 

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Taraflar

1. İşbu Kullanım Koşulları (bundan böyle kısaca “Koşullar” olarak anılacaktır), www.Fixliyo.com/ (bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır) ile Siteyi ziyaret eden kişi arasında (bundan böyle “Ziyaretçi” olarak anılacaktır) “Ziyaretçi”nin işbu Koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.
2. www.Fixliyo.com alan adlı Site, Dumlupınar Mahallesi Gümüşdere Çıkmazı Sokak No:1-B Concord İstanbul Kadıköy/İstanbul adresinde yerleşik bulunmaktadır. (bundan böyle “Fixliyo” olarak anılacaktır)
3. Site ve Ziyaretçi ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.
4. Siteye yapılacak bildirimlerde info@fixliyo.com e-posta adresi kullanılmalıdır.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusu, Ziyaretçi’nin, Fixliyo’ya ait www.fixliyo.com web sitesindeki hizmetlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.
İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Fixliyo ile akdetmiş oldukları web sitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu hizmet satışında Fixliyo’nun herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

3.Hizmet Teslimi ve Teslim Şekli
Sözleşme Ziyaretçi tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Ziyaretçi’nin Fixliyo’dan satın almış olduğu hizmetin Ziyaretçi’ye teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur.

4. Teslimat Masrafları ve İfası
Hizmet’in teslimat masrafları Ziyaretçi’ye aittir. Fixliyo’nun, web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları Fixliyo’ya ait olacaktır. Hizmet teslimatı, ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Fixliyo hizmeti, Ziyaretçi tarafından hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 1(bir) – 7 (yedi) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 3 (üç) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle Ziyaretçi tarafından hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Fixliyo hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5 . Ziyaretçinin Beyan Ve Taahhütleri
Ziyaretçi, Websitesinde yer alan sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Fixliyo tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Ziyaretçiler Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Fixliyo iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.
Ziyaretçi, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Fixliyo tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6. Cayma Hakkı
Ziyaretçi’nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Fixliyo’ya ulaşması tarihinden itibaren geri alacağını Fixliyo taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Fixliyo’ya ait ve yukarıda belirtilen Fixliyo iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir. FİXLİYO, İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLMADIĞINDAN FİXLİYO’YA KARŞI CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ VEYA BEDEL İADESİ TALEP EDİLEMEZ.
Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Fixliyo’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: a) Ziyaretçi’ye veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye iade edilmesi zorunludur. b) Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde hizmet bedeli Ziyaretçi’ye ödediği şekilde iade edilir. Hizmet Fixliyo’ya iade edilirken, hizmet teslimi sırasında Ziyaretçi’ye ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli Fixliyo’ya aittir. Hizmetle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Ziyaretçi tarafından imzalanarak iade edilecektir.

7. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller
Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:
1. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onay ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri
2. Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler
3. Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler
4. Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler
5. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

8. Uyuşmazlıkların Çözümü
1. Tüketiciler, Fixliyo ile sorunları olursa, sorunu Fixliyo’nın çözememesi durumunda, ürün bedeli 1.161,67 TL’ye kadar olan işlemlerle ilgili şikayet ve itiraz konularında başvurularını ürünü satın aldıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne; ürün bedeli 1.161,67 TL’nin üzerinde olan işlemlerle ilgili şikayet ve itiraz konularında başvurularını ise, ürünü satın aldıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici mahkemesine yapabileceklerdir.
2. 01.08.2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.032,65 TL’dir.

9. Hizmetin Fiyatı
Hizmetin peşin veya vadeli fiyatı, peşinat fiyatı sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve hizmet ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Fixliyo veya Fixliyo tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair satış fiyatına yansıtılır.

10. Temerrüd Hali Ve Hukuki Sonuçları
Ziyaretçi, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Ziyaretçi’den talep edebilir ve her koşulda Ziyaretçi’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Ziyaretçi, borcun gecikmeli ifasından dolayı Fixliyo’ya oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

11. Bildirimler Ve Delil Sözleşmesi
İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Ziyaretçi, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Fixliyo’nun ve Fixliyo’nun resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Yürürlük
12 (on iki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Ziyaretçi tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.